Experiència laboral

 • Dinamitzador

  Espai de Suport Mémora – Manresa (actualment)

  Dinamitzador de l’Espai comunitari

  Faig tasques de contacte amb entitats i associacions per tal de donar a conéixer el projecte de Mémora. Aquesta entitat acompanya el dól i prepara per afrontar la pèrdua. Està adreçada a familiars, cuidadors o personal professional sociosanitari, per que tinguin eines o recolzament en la seva tasca.

  Dinamitzador i cooperativista

  Acció Cultural de Barcelona, SCCL (oct. 2009 – gen. de 2016)

  Cooperativista i dinamitzador

  L’entitat gestiona una llibreria i una editorial en la Vila de Gràcia (Barcelona). Les meves tasques van ser les de gestionar l’entitat a nivell general, comptable i administratiu així com de relacions públiques. L’entitat organitzava de forma habitual exposicions, mostres del llibre al carrer, presentacions de llibres al local, gires de presentacions per altres llibreries i espais, campanyes de difusió i promoció de llibres i esdeveniments culturals, campanyes de socis, generació d’articles per publicar a la premsa local o fins i tot editàvem revistes pròpies o en col·laboració amb altres entitats. De la mateixa forma també publica llibres i jo mateix són responsable de publicar una vintena d’ells.

  Difusió del cooperativisme: Impuls de Gràcia Barri Cooperatiu. Participació en la Xarxa d’Economia Solidària, la Federació de Cooperatives de Catalunya i entitat sòcia de Coop57, que són entitats que reuneixen moltes cooperatives. Redacció de plans d’expansió i col·laboració per organitzar actes públics d’aquestes xarxes i federacions per la seva difusió (com per exemple la primera Fira Economia Solidària).

  Competències destacades:

  Lideratge d’equip: creació d’un ambient de treball, implicació de tot l’equip en les decisions col·lectives, establiment de responsabilitats, plans d’acció, motivació, organització de reunions, coneixement personal de l’equipo, etc.
  Anàlisi: establiment de llistats de problemàtiques i descomposició en problemes més petits per prioritats. Identificació d’obstacles i passes per resoldre’ls.
  Estratègia: desenvolupament d’objectius, tàctiques i estratègies de l’entitat, així com una temporalització de tasques i actuacions tenint en compte els ritmes. Visió global a llarg termini a l’hora de realitzar determinades actuacions.

  Técnic de Sistemes

  Gabinet d’Estudis Socials ACISI (jun. de 2008 – ene. de 2009)

  Tècnic de sistemes en Linux (Debian i Ubuntu), manteniment de xarxes (wireless), reparació d’equips, gestió i creació de webs de l’organització.
  Empresa del tercer sector.

  Analista Programador

  Setting Consultoria (gen. de 2006 – mai. de 2008)

  Programador de l’entorno mèdic-sanitari (hospitals), a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), i a la seu de l’Institut Català de Salut (ICS). Llenguatges Visual Basic 6.0, VBA, .NET i JAVA, sota MySQL i ORACLE. Programació de pantalles tàctils. Atenció d’incidències d’usuaris.

  Administratiu de compres

  Sinera Rigging (gen. de 2005 – des. de 2005)

  Encarregat del departament de compres. Empresa del sector nàutic del Port de Barcelona. Gestió dels stocks. Ús habitual de l’anglès (ja que molts productes venien de l’estranger) i treball sota gran pressió (ja que moltes mercaderies es necessitaven pel dia següent).

  Tècnic de sistemes

  La Realidad (gen. de 2001 – jun. de 2002)

  Setmanari d’informació de Cantàbria. Manteniment de xarxes, activació de la web i la base de dades per l’hemeroteca del setmanari. Puntualment funcions de maquetació i disseny de la publicació.

 

CAST

 • Dinamizador y cooperativista

  Acció Cultural de Barcelona, SCCL (oct. 2009 – ene. de 2016)

  Cooperativista y dinamizador

  La entidad gestiona una librería y una editorial en Gràcia (Barcelona). Mis tareas fueron la de gestionar la entidad a nivel general, contable y administrativo así como relaciones públicas. La entidad organizaba de forma habitual exposiciones, ferias del libro en la calle, presentaciones de libros en el local, giras de presentaciones por otras librerías y espacios, campañas de difusión y promoción de libros y eventos culturales, campañas de socios, generación de artículos para publicar en la prensa local o incluso la edición de revistas propias o en colaboración con otras entidades. De la misma forma la editorial publica libros, y yo personalmente soy responsable de publicar una veintena de ellos.

  Trabajo en red: Impulso de Gràcia Barri Cooperatiu. Participación en la Xarxa d’Economia Solidària, Federació de Cooperatives de Catalunya y entidad socia de Coop57, que son entidades que reunen a muchas cooperativas. Redacción de planes de expansión y colaboración para organizar actos públicos de estas redes para su mayor difusión (por ejemplo la Fira Economia Solidària).

  Competencias:

  Liderazgo de un equipo: creación de un ambiente de trabajo, implicación de todo el equipo en las decisiones colectivas, establecimiento de responsabilidades, planes de acción, motivación, organización de reuniones, conocimiento personal del equipo, etc.
  Análisis: establecimiento de listados de problemáticas y descomposición en problemas más pequeños por prioridades. Identificación de obstáculos y pasos para resolverlos.
  Estrategia: desarrollo de objetivos, tácticas y estrategias de la entidad, así como una temporalización de tareas y actuaciones teniendo en cuenta los ritmos del mercado. Visión global a largo plazo a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones.

  Técnico de Sistemas

  Gabinet d’Estudis Socials ACISI (jun. de 2008 – ene. de 2009)

  Técnico de sistemas en Linux (Debian y Ubuntu), mantenimiento de redes (wireless), reparación de equipos, gestión y creación de webs de la organización.
  Empresa del tercer sector.

  Analista Programador

  Setting Consultoria (ene. de 2006 – may. de 2008)

  Programador bajo entorno médico-sanitario (hospitales), en el Hospital Universitari de Can Ruti, y en la sede del Institut Català de Salut (ICS). Lenguajes Visual Basic 6.0, VBA, .NET y JAVA, bajo MySQL y ORACLE. Programación de pantallas táctiles. Atención de incidencias de usuarios.

  Administrativo de compras

  Sinera Rigging (ene. de 2005 – dic. de 2005)

  Encargado del departamento de compras. Empresa del sector náutico del puerto de Barcelona. Gestión del stock. Uso habitual del inglés (ya que muchos productos venían del extranjero) y trabajo sobre gran presión (ya que muchas mercancías se necesitaban para el día siguiente).

  Técnico de sistemas

  La Realidad (ene. de 2001 – jun. de 2002)

  Mantenimiento de las redes, activación de la web y base de datos para la hemeroteca del periódico. Puntualmente funciones de maquetación y diseño de periódico.
  Semanario Regional de Cantabria